29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost

Současnost

Letecké videoNÁZEV OBCE, ZNAK OBCE

Obec NOVÉ SADY se nachází v severozápadní části okresu Vyškov (oblast Drahanské vrchoviny).

Znak obce – ve zlatém štítě dvě zelené krokve nad červeným vědrem s vytékajícístříbrnou vodou

znak obce

Kulturní hodnoty území

Do znaku obce jsou navrženy dvě krokve, které značí spojení dvou obcí a okolní les, vědro s vodou zastupuje patrona obce, sv. Floriána. Zlatá jako podkladní vychází z polohy obce, která leží na úrodné Hané, nedaleko prameniště Velké Hané. Krokve zelené znamenají dřívější zemědělský ráz a okolní les, vědro červené je spojováno s patronem obce a hasičů.

V katastrálním území obce Nové Sady jsou v Ústředním seznamu nemovitých kluturních památek ČR zapsány následující objekty:kaplička

zvonice z roku 1888

kříž před zvonicí

boží muka v polích

Výše uvedené objekty podléhají režim zákona a. 20/1987 Sb.  O státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků.

OBYVATELSTVO A BYTOVÝ FOND

a, Obyvatelstvo

V době posledního sčítání lidu dne 2.3.1991 bylo v Nové Sady dle statistického úřadu celkem 142 trvale bydlících obyvatel.

současné době je dle statistického úřadu v obci celkem 115 trvale bydlících obyvatel.

Bydlící obyvatelstvo

 

 

 

Obyvatelstvo podle věku

   

celkem

muži

ženy

 

0 - 14

15 - 59

60 a více

 

 

absol.

v %

 

 

 

115

56

59

51,3

4

83

 

Vývoj počtu obyvatelstva:

              1900 ................... 462 obyv.                          1970 ................... 261 obyv.
              1930 ................... 416 obyv.                          1980 ................... 199 obyv.
              1950 ................... 259 obyv.                          1991 ................... 142 obyv.
              1961 ................... 284 obyv.                          1998 ................... 115 obyv.

Z přehledu je patrno, že počet obyvatel klesá.Předpokládáme, že do roku 2015 (návrhové období) bude počet obyvatel stabilizován a počet vzroste na cca 140 obyvatel.

b, Zaměstnanost

Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel je 7 podnikateslých subjektů, z toho 4 jsou podnikatelé - fyzické osoby, 1 je samostatně hospodařící rolník a dva ostatní.Podle odvětví jeden pracuje v zemědělství, lesnictví a rybolovu, tři ve stavebnictví, jeden v obchodě, jeden ve veřejné správě a jeden v ostatních veřejných službách.

c, Domovní a bytový fond

V Nové Sady je ke dni sčítání celkem trvale obydleno 54 domů.Trvale obydlených bytů je celkem 54, z toho v rodinných domcích 54.

Dle údajů Obecního úřadu je v obci v části Nové Sady celkem 12 chalup určených k inviduální rekreaci a v části Březina je 14 chalup a dvě chaty.

d, Bytová výstavba

V urbanistické studii jsme vytipovali stavební místa, ketrá by byla vhodná pro novou bytovou výstavbu rodinnými domky.

Navržené plochy pro výstavbu rodinných domků mají charakter doporučených ploch pro bytovou výstavbu v souladu s urbanistickými kritérii pro dané sídlo.

Na navržených plochách vhodných pro bytovou výstavbu není stanoveno, jakým způsobem bude výstavba provedena (zda izolované rodinné domky, řadová zástavba, apod.), ale je nutno respektovat pravidla obecně platných předpisů a kritérií architektonických a urbanistických.(Regulační prvky - např. stavební čára, výška podlaží, tvar střechy, pásma hygienické ochrany a jiné).

Zástavba rodinnými domky by měla pokračovat podle potřeb obyvatel, v první řadě však v zastavěném území obce v prolukách a v lokalitách, kde jsou již vybudované komunikace a inženýrské sítě.

Stanovení prognostických údajů pro vývoj počtu obyvatelstva a tím související výstavbou a přestavbou bytového fondu je v současné době značně obtížné.(S ohledem na současný vývoj našeho hospodářství).Snahou řešení je, vytipovat dostatečné množství vhodných ploch pro bytovou výstavbu.

Celkem je navrženo cca 10 stavebních míst pro výstavbu rodinnými domky.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Přehled a doporučená funkce jednotlivých zařízení občanského vybavení slouží především pro orientaci o minimální potřebě občanského vybavení v obci.Rozhodující bude skutečná potřeba a vývoj obačanského vybavení, vycházejícího z názorů a požadavků občanů a též z realizačních možností obce.

a, Správa a veřejné funkce

Obecní úřad je umístěn v samostatné budově ve středu obce.Je zde jedna kancelář, místní lidová knihovna, sklad CO, sociální zařízení.Ve dvorním traktu je nocležna ČAD.

Hřbitov a Farní úřad je v Drahanech.

b, Školství a výchovná zařízení

Základní a Mateřská škola v obci nejsou.Žáci dojíždí do základní školy 1.-9. ročník do obce Drahany.Do Mateřské školy dojíždí do Otinovsi.Nejbližší střední školy jsou v okresním městě Vyškově a také v nedalekém Prostějově.

c, Kultura a osvěta

V obci je víceúčelový sál s příslušenstvím.Mohou se zde pořáda různé kulturní a společenské akce, minulý rok v červenci se uskutečnil sjezd rodáků, na kterém se sešlo více než 200 lidí.

Spolek dobrovolných hasičů provozuje klubovnu. Otevírací doba je podle zájmu obyvatelstva.

d, Tělovýchova a sport

Větší dětské hřiště je v části Nové Sady za objektem požární zbrojnice.Obě části obce (Nové Sady i Březina) mají vzhledem ke své poloze v klínu lesa Drahanské vysočiny a velkým počtem chalupářů rekreační charakter.Proto navrhujeme v prostoru mezi oběma částmi vybudovat fotbalové hřiště a celé okolí tohot sportovně - rekreačního areálu dosázet vhodnou zelení a celkově upravit.

e, Zdravotní a sociální péče

Občané z Nových Sadů mají zabezpečenou lékařskou péči ve Zdravotním středisku buď  v Otinovsi anebo ve Studnici.V obou případech je zde praktický lékař, dětský lékař, ženský lékař a zubní středisko.Nemocnice je v okresním městě Vyškově.

f, Distribuce a maloobchodní síť 

Prodejna potravin není v naší obci.

g, Stravovací zařízení

Pohostinství v obci není provozováno.

h, Ubytovací zařízení a služby

V současné době není v obci žádné ubytovací zařízení (hotel, penzion).Pro rozvoj turistického ruchu je možno v budoucnu uvažovat s poskytováním turistů a rekreantům v soukromých domech.    

Některé práce a služby občanům by mohly být zajištěny prostřednictvím soukromých podnikatelů (klempíř).Poskytování dalších menších služeb přímo v obci závisí na tržním hospodářství a na poptávce po těchto službách.

ch, Protipožární bezpečnost

V obci je Hasičská zbrojnice, která je dostačující a svému účelu plně vyhovuje.


HOSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA OBCE


a, Průmysl

Průmyslová výroba se v obci nenachází a ani ve výhledu se s žádnou průmyslovou výrobou neuvažuje.Drobné provozovny řemeslné výroby a služeb mohou být zřízeny v soukromých domech.

b, Zemědělství

Zemědělskou výrobu zajišťuje "Zemědělské družstvo Kojál" Krásensko farma Studnice.

Rostlinná výroba je v katastru obce zaměřena na polní výrobu s běžnou strukturou plodin,
živočišná výroba v obci není provozována, není zde žádná farma s ustájeným dobytkem.

Jediná zemědělská stavba je sklad obilí a strojů.Tento objekt navrhujeme postupně určit na dožití a následně k asanaci.Celá struktura obce svou polohou je určena v převážné míře k rekreačnímu využití a tento objekt nezapadá do této koncepce.V blízkosti navrhujeme výstavbu nových rodinných domků.

V případě zřizování chovu hospodářských zvířat typu rodinná farma, bude tento chov projednán s Okresním hygienikem ve Vyškově ještě před jeho zřízením.(Požadavek na základě §5 vyhlášky Mač 45/1966 Sb.).

REKREACE A CETOVNÍ RUCH

a, Rekreace nadmístního významu

Obce se nachází v krásné přírodě Drahanské vysočiny, v blízkosti lesního masivu, má příznivé klimatické podmínky, leží ve výšce 570 m.n.m.,a proto je ve větší míře využívána k rekreaci.V současné době je v obci z celkového počtu domů asi jedna třetina chalupářů.

Další rekreační ubytovací zařízení, jako hotel nebo penzion se v katastru nenachází.

Doporučujeme postupně vytvářet ubytovací možnosti přímo v soukromých domech, kde bude výhoda právě "domácího venkovského prostředí".Lidé z měst budou jezdit jako dříve na "letní byt" do klidného prostředí na venkov.(tzv. Agroturistika)

Pro jednodenní pobytovou rekreaci nejsou v současné době v obci příznové podmínky.Obcí neprochází žádné značené turistické trasy, ani značené cyklistické stezky.

Obec je ze tří stran obklopena lesním masivem, který je současně vojenským výcvikovým prostorem, a tak je pro veřejnost nepřístupný.

b, Rekreace místního významu

K rekreaci místních obyvatel bylo navrženo vybudovat fotbalové hřiště i s příslušným zázemím.Koupaliště v obci není, v budoucnu by bylo možno ke koupání využít nové vodní nádrže, které se budou stavět vl okalitách "Pod lesem" a lokalitě "Nad silnicí".V okolí obce jsou vhodné podmínky pro místní obyvatele a to vycházky v lesích, houbaření, cykloturistika.

Budování obce

budování obce budování obce
budování obce budování obce
budování obce budování obce
budování obce budování obce
budování obce budování obce
budování obce budování obce
budování obce  


Sraz rodáků

sraz rodáků sraz rodáků
sraz rodáků sraz rodáků
sraz rodáků sraz rodáků
sraz rodáků sraz rodáků

sraz rodáků